การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจำหวัดเชียงราย

วาระการประชุม

รายงานการประชุม

ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 3 เมษายน 2561

ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 3 เมษายน 2561

ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25 ตุลาคม 2561

ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25 ตุลาคม 2561

ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563

ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563

 

การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

วาระการประชุม

รายงานการประชุม

อนุกรรมการด้านการบริหารจัดการและด้านการเงินการบัญชี ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 12 มกราคม 2561

อนุกรรมการด้านการบริหารจัดการและด้านการเงินการบัญชี ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 12 มกราคม 2561

อนุกรรมการด้านการบริหารจัดการและด้านการเงินการบัญชี ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 27 มีนาคม 2561

อนุกรรมการด้านการบริหารจัดการและด้านการเงินการบัญชี ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 27 มีนาคม 2561

 

อนุกรรมการด้านการบริหารจัดการและด้านการเงินการบัญชี ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

 

อนุกรรมการด้านการบริหารจัดการและด้านการเงินการบัญชี ครั้งที่ 3/2561 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 

อนุกรรมการด้านการประเมินผล ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 28 สิงหาคม 2561

อนุกรรมการด้านการประเมินผล ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 28 สิงหาคม 2561

อนุกรรมการด้านการประเมินผล ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 5 ตุลาคม 2561

 

อนุกรรมการด้านการประเมินผล ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 5 ตุลาคม 2561