เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

 

 

 

นางสาวหนึ่งฤทัย  โกเสนตอ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

นางสาวพิมพธู  เป็งสม

ผู้ช่วยนางจัดการงานทั่วไป