การดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

การสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 29 หน่วยงาน 34 โครงการ งบประมาณ 3,881,020 บาท

เป็นโครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ 21 โครงการ และโครงการจัดซื้อเครื่องช่วยกายอุปกรณ์ 13 โครงการ

1. โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ 21 โครงการ มีดังนี้

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลเพื่อไปฟื้นฟู ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง โดยสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย

รุ่นที่ 1 วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร อำเภอเชียงแสน

รุ่นที่ 2 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอำเภอแม่ลาว

รุ่นที่ 3 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ อาคารสุขภาวะอำเภอแม่สรวย

รุ่นที่ 4 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารสุขภาวะอำเภอขุนตาล

      

1.2 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย

    

1.3 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ติดบ้านติดเตียง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน

    

1.4 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิงตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน

    

1.5 โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเด็กบกพร่องทางสติปัญญาและเด็กออทิสติกโดยความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน

รุ่นที่ 1 วันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 รุ่นที่ 3 วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561

ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

    

1.6 โครงการพัฒนาผู้ดูแลผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่ต้องการกานฟื้นฟูสมรรถภาพ 

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ณ โรงพยาบาลอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

    

1.7 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง อำเภอเทิง

    

1.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแล ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูและผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟู อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย ปี 2561

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่ง

รุ่นที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งม่าน 

รุ่นที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ 

    

1.9 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2561 

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น

    

1.10 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ป่วยติดเตียง ตำบลเชียงเคี่ยน 

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง

    

1.11 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน 

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน

    

1.12 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ติดบ้านติดเตียง

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง

    

1.13 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ประจำปี 2561 

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า

    

1.14 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อำเภอเวียงป่าเป้า ประจำปี 2561 

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงพยาบาลอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

    

1.15 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเป็นผู้ป่วยติดเตียงของผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบัวสลี  

วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว

    

1.16 โครงการอบรมการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก  

วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน

pr124  pr125  pr126

1.17 โครงการให้ความรู้ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง  

วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน2 เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง

    

1.18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลเพื่อนำไปฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงและคนพิการ ประจำปี2561

วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด

    

1.19 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส   

วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อำเภอพาน

    

1.20 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแล ผู้พิการและผู้สูงอายุ

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแยง ตำบลหงาว อำเภอเทิง

รุ่นที่ 2 วันที่ 26 กันยายน 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุ้มเหนือ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง 

รุ่นที่ 3 วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง

    

1.21 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน

ณ โรงพยาบาลอำเภอขุนตาล

 

2. โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยกายอุปกรณ์ 13 โครงการ มีดังนี้

2.1 โครงการคลังอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยระยะท้าย 

 ณ โรงพยาบาลเขียงรายประชานุเคราะห์

    

2.2 โครงการขอสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

ณ โรงพยาบาลพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย

    

2.3 โครงการคลังอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน 

ณ โรงพยาบาลดอยหลวง อำเภอดอยหลวง

    

2.4 โครงการคลังอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพาและผู้ป่วยระยะท้าย

ณ โรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว

    

2.5 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อศูนย์ร่มโพธิ์

ณ ศูนย์ร่มโพธิ์ โรงพยาบาลพาน อำเภอพาน

    

2.6 โครงการคลังอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ศูนย์ดูแลต่อเนื่องเวียงใจดี โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

ณ ศูนย์ดูแลต่อเนื่องเวียงใจดี โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า

    

2.7 โครงการคลังอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน 

ณ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง สำหรับพื้นที่ตำบลเทอดไทยและตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง

    

2.8 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและผู้พิการในชุมชน อำเภอป่าแดด

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 7 แห่ง ของอำเภอป่าแดด

    

2.9 โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือ เพื่อผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 10 แห่ง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแก่น

    

2.10 โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่

ณ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง

    

2.11 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและผู้พิการในชุมชน

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน

    

2.12 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตำบลป่าตาล

 ณ เทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล

    

2.13 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอขุนตาล 

ณ โรงพยาบาลแม่ขุนตาล อำเภอขุนตาล