คณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

  ประกอบดัวยคณะอนุกรรมการ 4 ด้าน ได้แก่

         1. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ

           2. คณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

         3. คณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี

         4. คณะอนุกรรมการด้านการประเมินผล

 

 

  1. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย

            1) เลขานุการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย                                                     ประธาน

            2) ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย                                                                                             รองประธาน

            3) ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย                                                          อนุกรรมการ   

            4) ผู้แทนสำนักการช่าง อบข.เชียงราย                                                                                       อนุกรรมการ

            5) หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ อบจ.เชียงราย                                                                       อนุกรรมการ

            6) นางอุไรวรรณ  ชัยมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย                 อนุกรรมการ

            7) เลขาอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี                                                                                    อนุกรรมการ

            8) เลขาอนุกรรมการด้านติดตามประเมินผล                                                                                  อนุกรรมการ

            9) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.เชียงราย                       อนุกรรมการ/เลขานุการ

            10) นางสาวภัทรปภา  จารุธีรากุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ อบจ.เชียงราย                    อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

            11) เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย                                                   อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

 

  หน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ

            1) จัดทำยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กรอบการบริหารจัดการและอำนวยการ ประกอบด้วยกรอบการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่หน่วย

  บริการสาธารณสุข/หน่วยงาน/องค์กร/มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

            2) พิจารณาความต้องการ การปรับสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

  สมรรถภาพ

            3) วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินภาวะสุขภาพ ประเมินผลคุณภาพมาตรฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

            4) ยกร่าง/ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ

            5) รวบรวมแผนงาน งบประมาณและสรุปผลการดำเนินงานของอนุกรรมการแต่ละคณะเป็นภาพรวมเพื่อเสนอต่อกรรมการบริหารต่อไป

            6) พิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน/องค์กร/มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดเชียงราย

            7) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงรายมอบหมาย

 

 

  2. คณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ประกอบด้วย

            1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายหรือผู้แทน                                                                             ประธาน

            2) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร                                                                            รองประธาน

            3) แพทย์หญิงพัชรา  เรืองวงศ์โรจน์  แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์                     อนุกรรมการ

            4) นายรัตนพล  ก๋าวงค์  นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพญาเม็งราย                                                      อนุกรรมการ

            5) นางอุไรวรรณ  ชัยมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย     อนุกรรมการ/เลขานุการ

            6) นายวิรัตน์  วงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ อบจ.เชียงราย                         อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

            6) เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย                                                       อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

 

  หน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ 

            1) จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ให้ครอบคลุมทุกด้านแก่กลุ่มเป้าหมาย ที่มีความจำเป็นต้อง

  ได้รับการฟื้นฟูและจัดส่งให้คณะอนุกรรมการด้านการบริหารเพื่อรวบรวมพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน

  ฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย ของหน่วยงาน องค์กร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

            2) ดำเนินการและประเมินผลคุณภาพมาตรฐาน การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในและนอกสถาน

  บริการ

            3) พิจารณาสนับสนุนเครื่องช่วยความพิการแก่กลุ่มเป้าหมาย

            4) สรุปผลการดำเนินงาน ประเมินผลและเบิกจ่ายค่าชดเชย การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ พร้อมรายงานต่อ

   คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

            5) ติดตามการใช้กายอุปกรณ์และการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการในพื้นที่

            9) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงรายมอบหมาย

 

 

  3. คณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี

            1) ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                                                          ประธาน

            2) ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                                 รองประธาน

            3) หัวหน้าฝ่ายการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                                                        อนุกรรมการ

            4) หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                                                   อนุกรรมการ

            5) หัวหน้าฝ่ายบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                                                           อนุกรรมการ

            6) นางเกวลิน  กล้าหาญ นักวิชาการคลังชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                             อนุกรรมการ/เลขานุการ   

            7) นางสาวฐิติชญา ย้อนใจทัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน อบจ.เชียงราย                       อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

            8) พนักงานจ้างกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย                                       อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

         9) เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย                                                         อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

 

  หน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี

            1) รับเงินรายได้ประเภทต่างๆ หรือเงินอื่นๆ และเก็บรักษาเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

            2) เบิกจ่ายเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงรายทุกประเภท

            3) รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงรายแต่ละด้านแยกตามหมวด รายจ่าย และยอดงบประมาณ

  คงเหลือประจำเดือน

            4) จัดทำบัญชี ทะเบียนคุม งบการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

            5) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ หรือประกาศ หรือระเบียบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย ที่เกี่ยวข้อง

            6) งานด้านการพัสดุ ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

            7) งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงรายมอบหมาย

            8) สรุปผลการรับ - จ่าย เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย เป็นไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

  จังหวัดเชียงราย

 

 

  4. คณะอนุกรรมการด้านการประเมินผล

            1) นางขจีรัตน์  บุญวิวัฒนาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่                                                                             ประธาน

            2) ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย                                                                                          รองประธาน

            3) ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดเชียงราย                                                           อนุกรรมการ

            4) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                                    อนุกรรมการ

            5) ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงราย                                                                           อนุกรรมการ

            6) ผู้แทนสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย                                                                                     อนุกรรมการ

            7) ประธาน อสม. จังหวัดเชียงราย                                                                                             อนุกรรมการ

            8) ผู้แทนฝ่ายติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ อบจ.เชียงราย                                อนุกรรมการ/เลขานุการ

            9) นางสาวพิชญากร  เทพสาย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบจ.เชียงราย                            อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

            10) เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย                                                   อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   

 

  หน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการประเมินผล

            1) สนับสนุนวิชาการที่เป็นประโยชน์และจำเป็นในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            2) รวบรวม/วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด

  เชียงราย

            3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการและสารสนเทศแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            4) ติดตามประเมินผลของการได้รับบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์เครือข่ายคนพิการและผู้สูงอายุของแต่ละพื้นที่รวมทั้งการสนับสนุน

  ค่าใช้จ่ายในการบริการหรือพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

            5) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนจังหวัดเชียงรายปีละ 1 ครั้ง

            6) ประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข่าวสารของประชาชนต่อการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย ปีละ 1 ครั้ง