คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

  

  คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย                                                                                                                                                  ที่ปรึกษา

2. ผู้อำนวยการสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่                                                                          ที่ปรึกษา

3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                                                                                    ประธานกรรมการ

4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย                                                                                                                                   กรรมการ

5. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย                                                                                                                                                        กรรมการ

6. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย                                                                                                            กรรมการ

7. นางขจีรัตน์  บุญวิวัฒนาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่                                                                                                                     กรรมการ

8. นายธนเดช  โพธิ์เงิน สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายจังหวัดเชียงราย                                                            กรรมการ

9. นายอวยชัย  จตุนาม สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงราย                                                                                     กรรมการ 

10. นางยุพิน แก้วรากมุข ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดเชียงราย                                                           กรรมการ

11. นายแพทย์ไชยเวช  ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์                 กรรมการ

12. นายแพทย์ธวัชชัย  ใจคำวัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร                              กรรมการ 

13. พลโท ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลมหาลัยแม่ฟ้าหลวง           กรรมการ

14. นางพัชรา  เรืองวงศ์โรจน์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์                                                               กรรมการ

15. นายสันติ  พุฒิพิริยะ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์                                                                            กรรมการ

16. นายรัติพงศ์  เทพสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์                                                                                                  กรรมการ

17. นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย                                                                                                         กรรมการ

18. นายธนชัย  เฟื่องฟู ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย                                                                  กรรมการ

        หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนจังหวัดเชียงราย

19. เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่                                                                       กรรมการ

20. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                                                                          กรรมการและเลขานุการ

21. ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

22. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

21. นางอุไรวรรณ  ชัยมินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย                                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

1. พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

2. พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 9 ตามประการคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์

การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ.2562

3. ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ.2562

4. สนับสนุนให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในเขตพื้นที่ เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ที่บ้าน หรือที่หน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ    

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้ หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย